BASISAANBOD - TYPE 1 - TYPE 8

Basisaanbod is er voor leerlingen van 6 tot 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor de aanpassingen (waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen) in het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs onvoldoende of disproportioneel zijn om de leerling te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs.

De leerlingen die in aanmerking komen voor type BASISAANBOD hebben al een hele weg afgelegd. Ze ondervinden specifieke problemen op gebied van lezen, schrijven, rekenen, motoriek, concentratie, ... Emotionele factoren zoals stress, faalangst, negatief zelfbeeld, leermoeheid kunnen ook een rol spelen.

Na ten laatste twee jaar wordt in overleg met de ouders en het CLB geëvalueerd wat op dat moment het meest wenselijk is voor de leerling: een terugkeer naar het gewoon onderwijs of het verderzetten van het traject binnen het buitengewoon onderwijs.

Het basisaanbod zal geleidelijk de types 1 en 8 vervangen. Voor de leerlingen die reeds in type 1 of 8 zitten, geldt een overgangsregel.

De overstap maken

De overstap naar het buitengewoon onderwijs is niet altijd evident. Samen met je kind moet je wennen aan een nieuwe school, een nieuwe klas, nieuwe leerkrachten en een nieuwe aanpak. 

We zorgen er voor dat je kind maar ook jullie, als ouders, hierin zo goed mogelijk begeleid worden.

Om te kunnen inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs, heeft de leerling een attest BASISAANBOD nodig. Dit wordt opgemaakt in samenspraak met de huidige school en het daaraan verbonden CLB.

Contacteer hiervoor dit CLB.

jongen springt